Handelsbetingelser – Erhvervssalg/BtB

Handelsbetingelser BtB gælder ikke salg til private. Her henvises til vores handelsbetingelser for privat salg/BtC.

Disse handelsbetingelser anvendes i alle forhold mellem Moccatime ApS (CVR nr.: 38856790) og erhvervskunder med konto og CVR nr. (efterfølgende nævnt som køber), medmindre andet skriftligt er aftalt. Enhver fravigelse af disse betingelser kræver, at en tegningsberettiget person hos Moccatime har tiltrådt fravigelsen.

Gyldighed

Handelsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver Moccatime tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Moccatime senest 4 uger fra tilbuddets dato.

Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til Moccatime, er Moccatime berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Moccatime skal efter acceptens fremkomst uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Moccatime som f.eks. ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber, medmindre Moccatime skriftligt meddeler køber andet, alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Moccatime, som om levering var sket til aftalt tid.

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Moccatime berettiget til at beregne morarenter, svarende til 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Moccatime, som ikke er skriftligt anerkendt af Moccatime, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Ejendomsforbehold

Moccatime forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Moccatime eller til den, som Moccatime har tiltransporteret sin ret, jf. afsnit om transport af rettigheder og pligter.

Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

Levering

Al levering sker som udgangspunkt fra lager. Forsendelser pålægges fragtomkostninger og eventuelle forsikringsomkostninger og risikotillæg (f.eks. levering af kulsyreflasker). Disse omkostninger betales af køber. Moccatime forbeholder sig ret til at bestemme forsendelsesmåden.

Leveringstiden er fastsat af Moccatime efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Moccatimes forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Moccatime.

Moccatime skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

Produktinformation

Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af Moccatime før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Moccatimes ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

Produktændringer

Moccatime forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, give Moccatime skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Moccatimes valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende handelsbetingelser berettiget til at ophæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Moccatime, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager Moccatime sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at Moccatimes mangelsansvar ikke for nogle dele af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Moccatimes skriftlige samtykke fritager Moccatime for enhver forpligtelse.

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Moccatime kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

Moccatime hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Moccatime, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, pandemier, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Det påhviler Moccatime uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i foregående afsnit.

Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Moccatime med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Moccatime i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang Moccatime påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Moccatime berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod Moccatime. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos Moccatime.

Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler er Moccatime ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Transport af rettigheder og pligter

Moccatime er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

Handelsbetingelser – Erhvervssalg er senest opdateret d. 25. april 2023.

Log ind som